ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Platform

บริษัท คาร์บอนทู จำกัด หรือ “คาร์บอนทู”

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Platform ของ บริษัท คาร์บอนทู จำกัด หรือ “คาร์บอนทู” ซึ่ง Platform นี้ถูกจัดทำขึ้นและดำเนินการโดยคาร์บอนทู หากผู้เข้าเยี่ยมชม Platform นี้ดำเนินการคลิ๊กปุ่ม “ตกลง” เพื่อเข้าเยี่ยมชม Platform แล้วให้ถือว่าท่านเข้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Platform ของคาร์บอนทูทันที ดังนั้น ขอความร่วมมือจากทุกท่านโปรดศึกษา “ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Platform” นี้ ด้วยความระมัดระวังละเอียดรอบคอบก่อนเข้าใช้บริการ Platform นี้ และให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับ Platform ดังกล่าวนี้ โดยหมายรวมถึง Platform ที่จัดทำขึ้น และอาจมีการเชื่อมโยงกับ Platform อื่นๆ ของบริษัทในเครือของคาร์บอนทู และ Platform อื่นๆ ของบุคคลภายนอก

โปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ Platform นี้ ด้วยความระมัดระวังละเอียดรอบคอบ ก่อนเข้าใช้บริการ Platform นี้ โดย “คาร์บอนทู” จะถือว่าท่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การใช้งาน Platform

Platform นี้ อาจถูกแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นครั้งคราว ทั้งนี้ ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่านโปรดศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นประจำเพื่อช่วยให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ

Platform นี้ประกอบด้วยข้อความ เนื้อหา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกต่างๆ ซึ่งท่านยอมรับว่างานหรือแนวคิดใดๆ ที่ได้สร้างสรรค์และจัดทำขึ้นซึ่งปรากฎอยู่บน Platform นี้ ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคาร์บอนทูแต่เพียงผู้เดียว และคาร์บอนทูได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย ฉะนั้น คาร์บอนทูจะจำกัดการเข้าใช้บริการของท่านด้วยการ ห้ามทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข และ/หรือนำข้อมูล เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ เสียง หรือภาพกราฟฟิกต่างๆ ออกเผยแพร่สู่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากคาร์บอนทูก่อน

นอกจากนี้ เครื่องหมายการค้าและโลโก้ที่ปรากฎบน Platform ของผู้ที่เกี่ยวข้องนี้ ซึ่งที่ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและยังไม่ได้ดำเนินการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น ด้วยเหตุนี้ คาร์บอนทู ขอใช้สิทธิห้ามทุกท่านนำเครื่องหมายการค้าไปใช้งานต่อซึ่งท่านอาจถูกเจ้าของเครื่องหมายการค้าใช้สิทธิดำเนินคดีตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาได้

ท่านรับรองว่าจะไม่ใช้งานหรือใช้บริการใดๆ บน Platform ดังกล่าวเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลลูกค้า หรือผู้ลงโฆษณาบน Platform นี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

ท่านรับรองว่าจะงดเว้นการกระทำดังกล่าวข้างต้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) การเจาะระบบฐานข้อมูล การแก้ไขดัดแปลง หรือการปรับเปลี่ยนการเข้าถึงข้อมูลผ่านซอฟต์แวร์ การรวบรวมข้อมูล หรือการเก็บข้อมูลจากผลิตภัณฑ์หรือบริการของคาร์บอนทู และ/หรือบริการใดๆเด็ดขาด

ท่านรับรองว่าจะไม่ใช้งานซอฟต์แวร์ในรูปแบบการนำข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการใดๆ ของคาร์บอนทู มาใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือเด็ดขาด

เกี่ยวกับข้อมูลใน Platform

“คาร์บอนทู” จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลท่านอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม คาร์บอนทูจะไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้องของข้อมูล และจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดของข้อมูลใดๆ บน Platform นี้

การส่งข้อมูลใน Platform

ข้อมูลทุกชนิดที่ท่านส่งให้คาร์บอนทูนั้น ไม่ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับและไม่ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของท่านแต่อย่างใด ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลชนิดใดๆ ที่ท่านได้ดำเนินการส่งต่อ เผยแพร่ หรือโพสต์ลงให้ คาร์บอนทูนั้น ให้ถือว่าคาร์บอนทูและบริษัทในเครือ มีสิทธิใช้ข้อมูลดังกล่าวได้ตามกฎหมายโดยไม่มีเงื่อนไขหรือภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น

ท่านรับรองว่า ข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลง Platform ของคาร์บอนทูนี้ ไม่ให้ถือเป็นการละเมิดสิทธิ จากบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือทรัพย์สินที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่นใดซึ่งท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

หากท่านใช้บริการบน Platform นี้ ให้ถือว่าท่านยินยอมให้คาร์บอนทูเก็บรวบรวมข้อมูลของท่าน และให้ถือว่าคาร์บอนทูมีสิทธิใช้ข้อมูลของท่านตามที่แจ้งไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวได้

การเชื่อมโยงกับ Platform อื่นๆ

Platform นี้อาจมีการเชื่อมโยงไปที่ Platform อื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ท่านค้นหา Platform ด้านผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วและง่ายขึ้น ทั้งนี้ คาร์บอนทูรับรองว่า ไม่อาจใช้สิทธิควบคุมรับรองและยืนยันความถูกต้อง หรือความน่าเชื่อถือ ตลอดจนไม่ขอรับผิดชอบของเนื้อหาใดๆ บน Platform นี้จากบุคคลภายนอก หรือการเชื่อมโยงใดๆ ที่ปรากฎอยู่บน Platform นี้ จากบุคคลภายนอกได้ ด้วยเหตุนี้ การพิจารณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการให้บริการใดๆ ผ่าน Platform นี้ มีความจำเป็นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น ให้ถือเป็นความรับผิดชอบและการพิจารณาของท่านเองทั้งสิ้น คาร์บอนทูไม่มีสิทธิควบคุมและจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ บน Platform ดังกล่าวนี้ คาร์บอนทูจึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการรับประกันหรือจะต้องรับผิดชอบ ต่อความเสียหายใดๆ กับเจ้าของข้อมูล หรือผู้ใช้บริการบน Platform นี้ทั้งสิ้น ตลอดจนความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นอันถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา คาร์บอนทูไม่ยินยอมให้ท่านใส่ลิงก์ใดๆ ที่ไม่ได้รับความยินยอมจากคาร์บอนทูบน Platform นี้

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

ท่านรับรองว่า หากใช้บริการ Platform นี้แล้ว ท่านตกลงยอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของท่าน กล่าวคือ คาร์บอนทู กรรมการของบริษัท พนักงานหรือตัวแทนอื่นๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย การร้องเรียนหรือ ความประสงค์ใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น ความเกี่ยวข้องกับการใช้งาน Platform นี้ของท่าน หรือข้อมูลเนื้อหา ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่บน Platform นี้ให้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย และให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลไทยหากมีข้อพิพาทเกิดขึ้น

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

การดำเนินธุรกิจของคาร์บอนทูได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น คาร์บอนทูมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ ตลอดจนพัฒนาหลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของโฮมรัน เป็นประจำอยู่เสมอ โฮมรันขอความร่วมมือจากท่านศึกษารายละเอียดในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นประจำอยู่เสมอ เพื่อช่วยให้ท่านอัพเดทข้อมูลและรักษาสิทธิของความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่เสมอ